Лизингийн нөхцөл

Хугацаа Хүү Урьдчилгаа
6 сар 0.9% 30%
12 сар 1.0%
24 сар 1.2%
36 сар  1.4%

Урьдчилгаа төлбөр: 30%

Зээл олгох үйлчилгээний шимтгэл: 1%

Зээлийн хэмжээ: 100,000 ам.доллар хүртэл

Зээлийн хугацаа: 36 сар хүртэл

Барьцаа хөрөнгө: Зээлээр худалдан авч буй автомашин

                                                                                                                                                                                                                                                                                           

ЗЭЭЛ ХҮСЭГЧИД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА:

 • Тодорхойлох боломжтой орлогоороо ББСБ-аас тавьж буй шалгуурыг хангах, эргэн төлөлтийн хуваарийн дагуу зээлийн төлбөрөө төлөх боломжтой байх
 • Зээл хүсэгч болон хамтран үүрэг гүйцэтгэгч нь хугацаа хэтэрсэн зээлийн үлдэгдэлгүй байх
 • Цалингийн орлоготой бол сүүлийн 6 сараас доошгүй хугацаанд тухайн байгууллагад ажилласан байх
 • Бизнесийн орлоготой бол тухайн бизнесийг сүүлийн 1 жилийн хугацаанд тогтвортой эрхэлсэн байх
 • ББСБ-ын санал болгосон даатгалын компаниар Тээврийн хэрэгсэл болон Жолоочийн хариуцлагын даатгалд даатгуулах боломжтой байх
 • Урьдчилгаа төлбөрийг төлсөн байх

 ИРГЭН ХАМТРАН ЗЭЭЛДЭГЧ: (бүрдүүлэх бичиг баримт)

 • Зээл хүссэн өргөдлийн маягт (сүүлийн 6 сарын хугацааны 1% цээж зураг)
 • Иргэний цахим үнэмлэх (эх хувиар, эсвэл нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар)
 • НДДэвтэр нотариатаар гэрчлүүлсэн (эх хувийн хамт сүүлийн сарууд баталгаажсан байх)
 • Ажлын газрын тодорхойлолт (сарын цалин болон ажилласан жил, албан тушаал тусгах)
 • Бизнесийн үйл ажиллагаа эрхэлдэг бол орлого тодорхойлох баримтууд (хар дэвтэр, түрээсийн орлого, дансны хуулга банкнаас авах, үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл, бизнесийн товч танилцуулга гэх мэт)
 • Оршин суугаа газрын хорооны тодорхойлолт
 • Бусад банк болон ББСБ-аас авсан төлөгдөөгүй зээлийн өрийн үлдэгдэлтэй зээлийн гэрээ, дансны хуулга, төлбөр төлсөн баримт
 • Зээл хүсэгчийн гарын үсгийн баталгаа
 • Урьдчилгаа 30% төлсөн баримт

 АЖ АХУЙ НЭГЖ: (бүрдүүлэх бичиг баримт) 

 • Зээл хүссэн өргөдлийн маягт (сүүлийн 6 сарын хугацааны 1% цээж зураг )
 • Гүйцэтгэх, Ерөнхий захирлын иргэний цахим үнэмлэх (эх хувиар эсвэл нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар)
 • ААН-ийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, дүрэм (нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар) 
 • Эрх бүхий холбогдох этгээдийн зээл авах тухай шийдвэр, зөвшөөрөл (хувь нийлүүлэгч, ТУЗ, гүйцэтгэх эсвэл ерөнхий захирал гэх мэт)
 • Сүүлийн 1 жилийн санхүүгийн бодит тайлан, банкаар баталгаажуулсан дансны хуулга
 • Бизнесийн орлого тодорхойлох баримтууд (хар дэвтэр, түрээсийн орлого, гэрээ, үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл гэх мэт)
 • Гэрээнд гарын үсэг зурах эрх бүхий этгээдийн гарын үсгийн баталгаа
 • Урьдчилгаа 30% төлсөн баримт
 • Аж ахуй нэгжийн товч танилцуулга

banneranimation